Tổ Sử – Địa – Công dân

Tổ Sử – Địa – Côn dân của trường THPT Số 1 Tuy Phước là tổ thuôc các môn khoa hoïc xã hội, hiện nay tổ có 09 thành viên bao gồm các thầy, cô: Trương Công Thành, Lê Ngọc Chính, Nguyễn Ngọc Quang, Ñaëng Thò Kim Lieân, Phaïm Trai, Voõ Thanh Taâm, Leâ Thò Hoaøng Aân, Traàn Thò Ngoïc Haø vaø coâ Nguyeãn Thò Haèng. Thaày Tröông Coâng Thaønh laø toå tröôûng. Naêm hoïc 2010-2011 toå coù 01 giaùo vieân ñaït danh hieäu giaùo vieân daïy gioûi caáp tænh: thaày Phaïm Trai, coù 02 giaùo vieân ñaït danh hieäu giaùo vieân daïy gioûi caáp tröôøng: thaày Tröông Coâng Thaønh vaø thaày Phaïm Trai, coù 02 giaùo vieân ñaït trình ñoä thaïc syõ laø thaày Phaïm Trai vaø coâ Leâ Thò Hoaøng Aân.

Giaùo vieân trong toå  ña soá laø caùc thaày coâ treû, coù naêng löïc vaø taâm huyeát vôùi ngheà, tuy nhieân beân canh ñoù cuõng coù moät soá thaày coâ giaùo lôùn tuoåi coù beà daïy thaønh tích vaø kinh nghieäm trong daïy hoïc nhö thaày Leâ Ngoïc Chính, thaày Nguyeãn Ngoïc Quang, coâ Ñaëng thò kim Lieân.

Toå Söû – Ñòa – Coâng daân laø moät khoái thoáng nhaát , caùc thaày coâ luoân soáng thaân aùi vaø saün saøng giuùp ñoõ nhau trong vieäc trau doài chuyeân moân, nghieäp vuï. Trong toå thöôøng xuyeân toå chöùc trao ñoåi , maïn ñaøm veà vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy sao cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi hieän nay vaø ñaït hieäu suaát cao nhaát.

Toå Söû – Ñòa – Coâng daân laø moät trong caùc toå coù ñoùng goùp nhieàu  veà soá löôïng hoïc sinh

gioûi caáp tænh vaø caáp Quoác gia haøng naêm cho nhaø tröôøng, cuï theå: naêm hoïc 1997-1998  có 2 học sinh giỏi Quóc gia,naêm hoïc 1999-2001 có 1 học sinh giỏi Quốc gia, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, naêm hoïc 2001-2002 có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, naêm hoïc 2004-2005 có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, naêm hoïc 2009-2010 có 5 học sinh giỏi cấp tỉnh ( 3 HS giỏi môn Lịch Sử, 2 HS gỏi môn Địa lý), naêm hoïc 2010-2011 có 2 HS giỏi cấp Quốc gia, 1 học sing giỏi cấp tỉnh ( môn Lịch Sử), naêm  hoïc 2011-2012  hieän có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh ( 2 HS giỏi môn Địa lý, 1 HS giỏi môn Lịch Sử).

Coù ñöôïc thaønh tích naøy  toå ñaõ laøm toát coâng taùc phaùt hieän, boài döôõng vaø saøn loïc ñeå ñaït ñöôïc nhieàu hoïc sinh coù chaát löôïng toát vaø ñam meâ moân hoïc.

Trong nhieàu naêm qua , tyû leä hoïc sinh ñaït ñieåm trung bình trôû leân  cuûa moân hoïc qua caùc kì thi HKI, HKII luoân ñaït tæ leä cao, ñaëc bieät caùc kì thi toát nghieäp THPT luoân ñaït tæ leä cao hôn maët baèng trung bình cuûa tænh.

Vôùi nhöõng noå löïc phaán ñaáu vaø xaây döïng, toå Söû – Ñòa – Coâng Daân ñöôïc nhaø tröôøng khen thöôûng vaø Coâng Ñoaøn ngaønh giaùo duïc Sôû khen thöôûng nhieàu naêm lieàn, cuï theå: naêm hoïc 2002-2003 toå  nhận bằng khen Liên Đoàn Lao Động Tỉnh tặng, naêm hoïc 2009 – 2010 vaø 2010 – 2011  nhận bằng khen Công Đoàn Sở Giáo Dục tặng trong 2 naêm lieàn.

Hieän taïi vaø nhöõng naêm hoïc tieáp theo, toå seõ coá gaéng tìm ra nhöõng giaûi phaùp môùi nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc boä moân goùp phaàn xaây döïng tröôøng THPT Soá 1 Tuy Phöôùc coù chaát löôïng cao xeáp vaøo toáp ñaàu cuûa caùc tröôøng THPT trong tænh Bình Ñònh.

Danh sách giáo viên:

Trương Công Thành  – Tổ Trưởng
Lê Ngọc Chính
Đặng Thị Kim Liên
Phạm Trai
Nguyễn Ngọc Quang
Trần Thị Ngọc Hà
Võ Thanh Tâm
Lê Thị Hoàng Ân

Thành tích của tổ: 

  1. GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
  2. Cấp trường:

–         Thầy giáo: Trương Công Thành

–         Thầy giáo: Phạm Trai

–         Thầy giáo: Võ Thanh Tâm

–         Cô giáo: Lê Thị Hoàng Ân

  1. Cấp Tỉnh:

–         Thầy giáo: Phạm Trai

  1. HỌC SINH GIỎI

–         Năm học 1997 – 1998:  Có 2 học sinh giỏi cấp Quốc gia.

–         Năm học 1999 – 2000: Có 1 họ sinh giỏi cấp Quốc gia, 1 học sinh giỏi cấp Tỉnh.

–         Năm học 2001 – 2002: có 1 học sinh giỏi cấp Tỉnh.

–         Năm học 2004 – 2005: có 2 học sinh giỏi cấp Tỉnh.

–         Năm học 2009 – 2010: có 6 học sinh giỏi cấp Tỉnh, trong đó có 3 học sinh môn Lịch Sử, 2 học sinh môn Địa lí.

–         Năm học 2010 – 2011: có 8 giải: học sinh giỏi Quốc gia, 1học sinh giỏi cấp Tỉnh, trong đó :

+ Môn Lịch Sử: 1 giải ba cấp quốc gia, 1 giải khuyến khích quốc gia, 3 giải ba cấp tỉnh (lớp 12); 1 giải ba, 1 giải khuyến khích (lớp 11)

+ Môn Địa lí: 1 giải KK cấp tỉnh

–         Năm học 2011 – 2012: có 7 học sinh giỏi cấp Tỉnh, trong đó :

+ Môn Lịch Sử: 1 giải kk (lớp 12); 1 giải ba, 3 giải kk (lớp 11)

+ Môn Địa lí: 02 giải ( Em: Nguyễn Nam Tư (11A2) đạt giải KK, Trần Thị Bảo Linh (11A2) đạt giải 3.)

–         Năm học 2012 – 2013: có  8 học sinh giỏi cấp Tỉnh, trong đó :

+ Môn Lịch Sử: 1 giải ba, 3 giải kk (lớp 12), 1 giải ba, 1 giải kk (lớp 11)

+ Môn Địa lí: 02 giải ( Em: Phan Thúy Nga (11A1) đạt giải nhì cấp Tỉnh và có tham gia đội tuyển thi cấp Quốc gia; Em:Trần Thị Thu Thanh (11A1) đạt giải 3 cấp Tỉnh)

–         Năm học 2013 – 2014: có 09 học sinh giỏi cấp Tỉnh, trong đó :

+ Môn Lịch Sử: 1 giải ba, 1 giải kk (lớp 12), 1 giải nhì (lớp 11)

+ Môn Địa lí : 06 giải ( Em: Lê Thị Kim Trúc ( 11A1) đạt giải KK, Trần Thị Ngọc ( 11A2) đạt giải nhất, Lê Thảo Dung (11A2) đạt giải 2 và có tham gia đội tuyển học sinh giỏi thi cấp Quốc gia, Nguyễn Ngọc Bảo Châu (11A2) đạt giải 3, Đoàn Thị Hải Vy (11A2) đạt giải KK, Trương Bảo Xuyên (11A2) đạt giải KK)

     2. TỈ LỆ ĐẬU TỐT NGHIỆP, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

-Tất cả các năm có môn Lịc sử và Địa lí thi tốt nghiệp theo đề chung của Bộ Giáo Dục, thì tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp của tổ khá cao, khoảng 90% và luôn trên mặt bằng của Tỉnh.

– Số lượng học sinh đăng kí thi ĐH, Cao đẳng khối C còn quá ít, tỉ lệ đậu khoảng 50%.

3. THÀNH TÍCH TỔ CHUYÊN MÔN

– Liên tục trong nhiều năm liền tổ đạt danh hiệu tổ tiến tiến – xuất sắc cấp trường, nằm trong vị thứ xếp tốp đầu về thành tích trong các tổ chuyên môn.

– Công Đoàn  ngành giáo dục cấp Sở khen thưởng và trao bằng khen vào các năm học 2002-2003; năm học 2009 – 2010, năm học 2010-2011, năm học 2013-2014.

Chỉ tiêu phấn đấu chung năm học 2014 – 2015 :

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận