Thời Khóa biểu lớp: 10A1

Sáng Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1 Toán  Lý  Tiếng Nga  GDCD
Tiết 2 Văn Hóa Văn TIN
Tiết 3 Hóa Sinh Toán Văn
Tiết 4 Sinh T.A Sinh
Tiết 5 Sử Địa Văn Hóa

 

Chiểu Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1
Tiết 2  GDQP
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5