Thời Khóa biểu của Th.Khiêm

                                                Buổi sáng    
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11A1-CHÀO CỜ 12A7-TOÁN 12A7-TOÁN
2 11A1-S.HOẠT 11A1-TOÁN 12A7-TOÁN
3 11A1-TOÁN 11A1-TOÁN 12A8-TOÁN
4 12A8-TOÁN
5 12A8-TOÁN
                                                  Buổi chiều    
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2 12A8-TOÁN.PĐ 11A1-TOÁN.PĐ 12A7-TOÁN.PĐ
3 12A8-TOÁN.PĐ 11A1-TOÁN.PĐ 12A7-TOÁN.PĐ
4 12A8-TOÁN.PĐ 11A1-TOÁN.PĐ 12A7-TOÁN.PĐ
5